Kwant&co zet haar kennis, ervaring en netwerk in om de collectieve zorg betaalbaar te houden en om de klantreis van burgers die afhankelijk zijn van de overheid overzichtelijk te maken. Ik heb ervaring op veel verschillende deelgebieden in het sociale domein. 

Prettig langer zelfstandig wonen in de wijk vergt samenwerking tussen informele organisatiekracht, zorg en welzijn gedragen door de betrokkenen. 

Ambulante geestelijke en woonbegeleiding worden ingezet in de woonomgeving.  De GGZ -ervaringsdeskundigheid en welzijn kunnen samen voor mogelijkheden tot herstel zorgen van bewoners die last hebben gekregen van geestelijke crisis en ziekte. Als directeur van welzijnsorganisatie realiseerde ik samen met collega’s GGZ een aanpak in Haarlem “de Wijkplaats” waarmee buurtbewoners met en zonder psychiatrische achtergrond meedoen aan activiteiten, vrijwilligerswerk, dagbesteding of trainingen in de wijk waar ze wonen. We letten extra op laagdrempelige toegang, goede begeleiding, kleine groepen en aantrekkelijke tarieven. De plekken waar wijkplaats activiteiten worden aangeboden zijn veelal wijkcentra, maar er is ruimte voor andere, nieuwe locaties en initiatieven!

Wijkgerichte zorg krijgt langzamerhand vorm vanuit huisartsen en zorgaanbieders samen met ziekenhuiszorg. Voor een prettige oplossing van het zelfstandig wonen in de wijk is integrale benadering essentieel waar ook wonen en welzijn op aansluit. 

Als directeur van welzijnsorganisatie koos ik voor samenwerken met zorgaanbieders om de kans op overbelaste mantelzorg en vereenzaming onder mensen met een vorm van dementie te verlagen. Werken aan een dementievriendelijke samenleving vergt aandacht voor de sociale omgeving, zoals het Haarlemse project Burennetwerk dat doet. 

Investeren in preventie: Om de zorg betaalbaar te houden is investeren in preventie noodzaak.  De meest effectieve preventie in mijn ervaring is om aandacht te schenken aan burgers die zich niet gezien en erkend voelen in de samenleving.  In mijn functie heb ik ervaring met de inzet van diverse preventie strategieën maar voor allen geldt dat het kwaliteit van de uitvoerders vergt, over organisatiebelangen heen sturen op samenwerken, lange adem en belangrijk om dat steeds te blijven doen vanuit de diverse bewonersperspectieven. 

Sociaal werk zorgt voor verbindingen tussen mensen, vrijwilligersorganisaties, formele en informele initiatieven in wijken. Dat levert meer sociale cohesie op waardoor mensen meer gezien worden en hun bijdrage kunnen leveren.  Het is de inzet op preventie in het model van Machteld Huber Onder mijn leiding zette Haarlem Effect in samenwerking met sociaal wijkteams in op het ophalen van de ideeën en wensen van bewoners, buurbloemetje, City games en Welzijn op Recept.   

Positief opvoedingsklimaat. Op gebied van preventie spreekt aandacht voor jeugd het meest tot de verbeelding. De insteek van Kwant&co ligt in het versterken van het positieve opvoedklimaat in wijken. It takes a village to raise a child, maar hoe werkt dat in een geïndividualiseerde samenleving? Elk kind heeft weer andere bronnen nodig om zich te ontwikkelen.  Het familie/gezinsverband, onderwijs, kinderopvang en vereingingsleven wordt over het algemeen als veilig beschouwd. De openbare ruimte en het internet worden eerder gezien als risicovol.  Als directeur van jeugd-en-jongerenwelzijnswerk hebben we ervoor gezorgd dat elke buurt ook ontmoetingsplekken heeft aantrekkelijk en toegankelijk voor alle kinderen die bijdragen aan een prettig opvoedklimaat in de buurt.  Vanuit Haarlem Effect heeft Veronique op een aantal manieren aan het positieve opvoedklimaat bijgedragen met speelgroepen, peuterspeelzalen, speeltuinen beheerd door de juiste persoon samen met buurtverenigingen. De methodiek wijkacademie Opvoeden van Landelijk steunpunt en buurt-en stedelijk jongerenwerk.

Werk en welzijn. De samenleving als geheel is erbij gebaat als de economie niet meer alleen gaat over inkomen genereren of vermogen verkrijgen maar als er vanuit de economie ook serieus wordt bijgedragen aan het maatschappelijk welzijn en welbevinden van de medewerkers.  Kwant&co heeft daar vanuit verschillende vraagstukken kennis en ervaring mee.  

Arbeidsmatige dagbesteding hoort waardevol werk te zijn waar mensen met diverse en vaak complexe persoonlijke problematiek het toch goed mee kunnen rooien in het leven. Ecosol vanaf 2006 onderdeel gemaakt van welzijnsorganisatie Haarlem Effect heeft daar methodiek voor ontwikkeld. 

Inzet op het vergroten van de toegang tot de arbeidsmarkt én op de doorgroeimogelijkheden verdienen serieuze aanpak zoals voor diverse generaties migranten en statushouders. Competenties sluiten vaak niet goed aan op de verwachtingen van werkgevers.  Vanuit de werkgever is vaak weinig kennis van de achterliggende sociaal-culturele context waardoor groeipotentieel lang niet altijd in beeld komt. De basis voor deze vraagstukken zijn gelegd in de directievoering van Vluchtelingenwerk Delft waar vluchtelingen een opleiding volgden en in gesubsidieerde banen in dienst waren.   

Genderongelijkheid op de arbeidsmarkt. Vrouwen komen op veel plekken in de wereld obstakels tegen in hun ontwikkeling.  De cultuur, de historie, de context en de inbedding in de wereldeconomie zijn belangrijk om te begrijpen welke kansen op een bepaald moment belangrijk zijn. In Latijns Amerika werkte ik binnen een Peruaanse en later Nicaraguaanse organisatie aan de bewustwording van ongelijke kansen op de afzetmarkt, grond, informatie en krediet. De Peruaanse vrouwenorganisatie Flora Tristan in anno 2020 nog steeds belangrijk in de lobby voor democratische rechten van de Peruaanse vrouwen.